کلمات غریبه!

دیوانه,وابسته ,عاشق

آری تهمـت به دیوانگـی ام زنند شاید من حقیرم در چشـم مـردم!

آخـر مردم چه میداننـد که مـن وابسـته تـوام و تـو را از عمـق وجـودم دوســت میــدارم♥

شــاید مرا حقیــر کوچک میدانند,نمیدانند کسی که در محضر حضرت عشق است

در چشم مردم کوچـک و در محضر حضـرت عشــق خیلــی دلــرباســت...

دوسـت داشتــن و عاشـقی بـرای حضـرت عشـق کـجا و حقـیر بـودن در چشـم مردم کجـا!

اگـر دوسـت داشتـن و عـاشقی برای حضرت عشق جرم است من را بزرگترین مجرم بدانید!

من وابسته حضرت عشقم و این شاید افرادی را عاجز کرده باشد

اما مهم تویی مهربان من نه هیچکس...

آری!حضرتـ عشق کــجا و زبــان مردم

و اما به شعری دلمـ را تکــان میدهــم و وجودمـ را سمت تو سوق میدهــم

آخــر به کـوی عشـــق تو بی آبـــرو شــدم...

مـا را ز عشـق روی تو بی آبـــرو بس اســت...

♥یا حضرتـــ عشـــق حسیــــن جـــــانـــ....♥