افسران - دولت تدبیر همچنان خودنمایی میکند، جانی بزرگ در راه تهران