افسران - فقط حرم باشد...!
دود این شهر مرا نفس گیر کرده است

به هوای حرم کرب و بلا محتاجم

ب هوای حرم محتاجم،
حرم ارباب،
حرم آقام رضا،
حرم بانو،

فقط حرم باشد...هرکجا باشد...!

دلم زمزمه در گوش سنگ فرش های حریم تان را میخواهد...