افسران - کی منتظره یه اشاره امام خودش رو حاضر و آماده  کرده؟