افسران - حزب اللهی بودن را باهمه تراژدی بودنش دوست دارم