افسران - میخواهم کمی شبیه شما بشوم!
برگشته میگه
که چی؟! هی ریش و تسبیح و اورکت سپاهی و لباس چریکی و چی و چی و چی!
مثلا میخواید بگید چی؟!
گفتم
همین که ادای شهدا رو در بیاریم
همین حسِ خوبه پوشیدن لباسشون
برای ما کافیه...
حس انداختن چفیه ای،شبیه چفیه " علم الهدی "
حس پوشیدن پوتین های " آسد مرتضی آوینی "
حسِ عینکِ " مصطفی چمران "
حسِ اورکت" حاج حسین خرازی "
حسِ خوبی، به قدمتِ هشت سال دفاع