افسران - نسل سوم
نسل سوم یعنی بی کسی در عین باهمه بودن
نسل سوم یعنی غربت چادر،...یعنی داغ دل....یعنی اشک چشم
نسل سوم یعنی غربت بچه شیعه