مراسم دعای ندبه و عهد این هفته با مداحی برادر خضری
مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام(بیرجند،طالقانی13)
ساعت6:30صبح