افسران - اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته. . .
آن روز ها که بچه تر بودم ..
وقتی به **"اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته"** دعایِ کـــــــمیل می رسیدم...
باران بود که می بارید...

این روز ها که باید آدم تــــــــر شده باشم، اگر حالِ دعـــایی باشد (که نیست!!)، ....
دیگر **"کیف تؤلمه النار"** هم تـــکانم نمی دهد!