افسران - یا علی بن موسی الرضا(ع)...
"شـُمالِ غَرْبــی (تَــــنَم)"
"برای ...“

"شُـمالِ شَــرْقــی (وَطَــنَم)"
“تنگ شده …"

"یا امام رضا(ع)"