آیا تا بحال تنها در شب به گورستان رفته ای ؟

آیا زوزه تنهایی باد را در قبــر های خالـی شنیده ای ؟

آیا تا بحال درون قبــر خوابیده ای ؟

محیـط قبــر سـرد است و تاریـک

 تو برای آن شب تنهاییت چه اندوخته ای ؟