افسران - من و چــادرم ..
کـِـبریت را هم بخواهی روشَن نگــه داری

وَقتی نَسیمی می وزد

آن را بین دَستـَــت پِــنــهان می کُنی

اینجــــا در شَهـــــــــــرِ مــا

طـــوفانی به پــاست...!